ETIKAI KÓDEXE

AZ AGGLU SK, S.R.O. TÁRSASÁG ETIKAI KÓDEXE

 

Az etikai kódex célja

 • Az etikai kódex az AGGLU SK, s.r.o. társaság (a továbbiakban AGGLU SK) valamennyi alkalmazottjára kivétel nélkül kötelező etikai és erkölcsi elvek, normák és szabályok összessége. A munkafegyelem súlyos megsértésének minősül, ha az alkalmazott nem tartja tiszteletben az etikai kódexet.
 • Az etikai kódex célja annak biztosítása, hogy az AGGLU SK valamennyi alkalmazottja korrekten viselkedjen egymással, az ügyfelekkel, valamint a társasággal és a külső környezettel, s ezáltal a kódex elősegíti, hogy az AGGLU SK hosszú távon elismert és megbízható társasággá váljék.
 • Az etikai kódex további célja, hogy az alkalmazottak pozitív viszonyt alakítsanak ki az AGGLU SK márka iránt.
 • Vállalkozói tevékenysége során az AGGLU SK következetesen megtartja a Szlovák Köztársaság és az Európai Unió területén hatályos valamennyi törvényt és rendeletet.
 • Az AGGLU SK nem alkalmazza a korrupció eszközét, tiszteletben tartja a gazdasági verseny szabályait, támogatja a tisztességes vállalkozói környezetet.

Az alkalmazottakkal szembeni magatartás

 • Az AGGLU SK következetesen megtartja a Munka Törvénykönyvét és a munkajogot érintő valamennyi egyéb jogszabályt.
 • Az AGGLU SK tudatosítja, hogy a társaság fejlődése az alkalmazottak profizmusától, tisztességétől, felelősségtudatától és lojalitásától függ. Nagyra tartja a fenti jellemvonásokkal rendelkező valamennyi alkalmazottat, és gondot fordít arra, hogy minden dolgozó számára a szakmai karrierhez optimális feltételeket, továbbá tisztességes munkakörülményeket teremtsen.
 • Az AGGLU SK kötelezi magát arra, hogy az alkalmazottak felvételekor, jutalmazásakor, előléptetésekor vagy felmentésekor semmiféle megkülönböztetést sem alkalmaz.
 • Az AGGLU SK gondot fordít arra, hogy a jutalmazási rendszer szakmai alapon nyugvó és igazságos legyen.
 • Az AGGLU SK következetesen megtart minden, az egészségvédelemmel és a munkabiztonsággal kapcsolatos előírást. Egyúttal minden alkalmazottól megköveteli, hogy feltétel nélkül tartsa tiszteletben a biztonsági előírásokat és normákat, és ügyeljen arra, hogy tevékenységével ne veszélyeztesse önmagát, munkatársait vagy az ügyfeleket.
 • Az AGGLU SK elfogadhatatlannak tartja, hogy alkalmazottai a munkaidő alatt vagy a munka felvétele előtt alkoholt vagy kábítószert fogyasszanak.
 • AZ AGGLU SK nem zárkózik el a társaság fejlődését támogató, esetleg a társaságot erkölcsi vagy anyagi kártól megóvó konstruktív és tisztességes alkalmazotti kritikától.

Az ügyfelekkel szemben követendő magatartás

 • Az AGGLU SK ügyfélorientált cég, amely mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy szolgáltatásaival, az általa forgalmazott termékekkel és a szervizzel ügyfelei elégedettek legyenek.
 • Az AGGLU SK a hosszú távú ügyfél-elégedettségre törekszik, ezért szükséges, hogy szolgáltatásai és az általa értékesített termékek megbízhatóak, jó minőségűek, áruk megfelelő legyen.
 • Valamennyi alkalmazott kötelessége arra törekedni, hogy megnyerje az ügyfél bizalmát, a bizalmat senki sem teheti kockára. Ezért az ügyfelekkel szembeni magatartás mindig etikus, professzionális, tiszteletteljes, tisztességes és előzékeny.
 • Ha nem lehetséges az ügyfél kérését teljesíteni, számára a kívánt szolgáltatást nyújtani, vagy nem sikerül az előre egyeztetett időpontot vagy más feltételt tartani, az ügyfelet lehető legkorábban és a valóságnak megfelelően tájékoztatni kell, és mindkét fél számára elfogadható megoldást kell keresni.
 • Az ügyfél rendszerint nem rendelkezik olyan szakmai tudással, tájékozottsággal és műszaki jártassággal, mint az AGGLU SK alkalmazottai, ezt a helyzetet nem szabad kihasználni, különösen nem szabad az ügyfelet megtéveszteni azért, hogy vele szemben előnybe kerüljön valaki.
 • Ha az ügyfél az alkalmazottal szemben vulgárisan vagy sértően lép fel, az alkalmazottnak joga van arra, hogy udvariasan megkérje, fejezzék be a kommunikációt, a kialakult helyzetet pedig felettese bevonásával kezelje.

Az üzleti partnerekkel szemben követendő magatartás

 • Az AGGLU SK gondot fordít arra, hogy a vállalkozói környezet és a nyilvánosság megbízható és szavahihető társaságként tekintsen rá, ezért üzleti partnereivel szemben mindig korrekten, nyíltan és tisztességesen viselkedik.
 • Az AGGLU SK üzleti partnereinek mindig a valóságnak megfelelő és teljes mértékben kielégítő, az üzleti vagy más jellegű együttműködési szerződés megkötéséhez szükséges mértékű tájékoztatást nyújt, üzleti partnereitől egyúttal hitelességet és korrektséget vár el.
 • Az AGGLU SK az üzleti partnereitől kapott információkat diszkréten kezeli.
 • Az AGGLU SK üzleti partnereivel szemben kötelezi magát arra, hogy betartja a szerződéseket. Ha valamilyen előre nem látható körülmény gátolja a szerződési feltételek betartását, erről haladéktalanul tájékoztatja partnerét, és mindkét fél számára elfogadható megoldást keres.

A versenytársakkal szemben követendő magatartás

Az AGGLU SK a versenytárs cégeket egyenrangú professzionális partnernek, a gazdasági versenyt pedig a vállalkozás természetes velejárójának tartja. Elfogadja és támogatja a gazdasági verseny tisztességes szabályait, és nem alkalmaz tisztességtelen eszközöket. A hazai és a nemzetközi piacon csak kiváló minőségű termékeivel kíván érvényesülni. Minden versenytársával mint egyenrangú szereplővel tárgyal.

Az alkalmazottakra érvényes magatartási elvek

 1. Általános elvek

 • Foglalkozása gyakorlása során az AGGLU SK valamennyi alkalmazottja tisztességes magatartást tanúsít, a hatályos törvényekkel összhangban jár el, és maximális erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy minőségi munkát végezzen, folyamatosan képezze magát, és a hatályos törvények, előírások és normák szerint járjon el.
 • Az AGGLU SK valamennyi alkalmazottja egyúttal a társaságot képviseli, ezért az ügyfelekkel való kapcsolattartás és az üzleti tárgyalások során úgy jár el, hogy ne károsítsa a társaság vagyonát és ne rontsa jó hírnevét.
 • Minden alkalmazottnak lojális magatartást kell tanúsítania az AGGLU SK cég iránt, munkája során ügyelnie kell arra, hogy védje a társaság, az ügyfelek, az üzleti partnerek és minden alkalmazott jogos érdekeit.
 1. A kapcsolattartás etikája és az alkalmazottak közötti kapcsolatok

 • A kapcsolattartás során az AGGLU SK valamennyi munkatársa tiszteletben tartja a másik személy emberi méltóságát, a tisztességes viselkedés szabályait és a mindenféle diszkrimináció tilalmát.
 • Minden alkalmazott a munkatársaival, az ügyfelekkel és más személyekkel udvariasan, toleránsan és tisztességesen beszél.
 • Elfogadhatatlan a testi és lelki agresszió bármilyen formája, beleértve a szexuális zaklatást is, továbbá tilos a másik ember megalázása vagy rágalmazása.
 • Az alkalmazott nem rágalmazza kollégáit, és úgy viselkedik, hogy a munkahelyen ne provokáljon ki konfliktust, illetve azt elkerülje. Ha a munkatársak között probléma vagy konfliktus alakul ki, minden erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy a konfliktus békés és kulturált módon oldódjék meg.
 • Az alkalmazott kerüli az ügyfelekkel a konfliktust. Ha ennek ellenére az ügyféllel való kommunikáció során probléma merül fel, és azt az alkalmazott nem tudja önmaga megoldani, segítségért haladéktalanul munkahelyi vezetőjéhez fordul.
 • Az alkalmazott munkahelyi vezetőjével szemben megfelelő tiszteletet és megbecsülést tanúsít, feladatait lelkiismeretesen, következetesen és hatékonyan teljesíti.
 • A munkahelyi vezetőnek a beosztottjaival szembeni kapcsolatát a teljes tisztelet és méltóság jellemzi, észszerűen és igazságosan osztja szét a feladatokat, tisztességesen, tárgyilagosan és igazságosan értékel, vezetői jogaival nem él vissza.
 • Az alkalmazottaknak az egymással szembeni magatartását a tisztelet és a tolerancia határozza meg, segítenek egymásnak, a munkahelyen jó légkört alakítanak ki.
 • Ha kivételesen konfliktus alakul ki, minden alkalmazott maximálisan arra törekszik, hogy a konfliktus a társaságon belül rendeződjék.
 1. Az alkalmazottak magatartása kifelé, tájékoztatás

 • Az AGGLU SK alkalmazottja a nyilvánosság előtt csak olyan információkat közöl, amelyek nyilvánosan hozzáférhetőek, vagy amelyeket a nyilvánosságnak szántak. A vezetőség kifejezett jóváhagyása nélkül tilos nem nyilvános információkat közölni, ide tartoznak elsősorban a belső, bizalmas vagy titkos információnak minősítettek.
 • Az alkalmazott nem helytálló vagy félrevezető tájékoztatással nyilvánosan nem ronthatja az AGGLU SK, a vezetőség vagy más alkalmazottak jó hírnevét.
 • A társaság belső ügyei tekintetében a munkaviszony befejezését követően is minden alkalmazottat titoktartási kötelezettség terhel.
 • Ha az alkalmazott valamely pártban vagy politikai mozgalomban aktív szerepet vállal, azt csak mint magánszemély s nem mint az AGGLU SK alkalmazottja teszi. Az AGGLU SK társaság területén vagy munkaidőben vagy a társaság nevében magánjellegű politikai tevékenység folytatása tilos.
 1. Érdekkonfliktus, az információkkal és a beosztással való visszaélés

 • Érdekkonfliktus akkor keletkezik, ha az alkalmazott magánérdeke ellentétbe kerül munkahelyi kötelességeivel, az AGGLU SK vagy üzleti partnerei érdekeivel. A magánérdek fogalma magában foglalja az alkalmazott, családtagjai, hozzátartozói, az alkalmazottal üzleti viszonyba került jogi és magánszemélyek bármiféle előnyét.
 • Minden alkalmazott kötelessége az érdekkonfliktus megelőzése.
 • Érdekkonfliktus kialakulása esetén vagy ha az alkalmazott bizonytalan a tekintetben, hogy esetében nem jön-e létre érdekkonfliktus, a megoldás érdekében írásos kérelemmel fordul közvetlen munkahelyi vezetőjéhez.
 • Saját vállalkozói tevékenység vagy harmadik személyek vállalkozása érdekében tilos visszaélni a társaságnál végzett munka során szerzett bizalmas vagy egyéb információkkal. Bizalmasnak minősül minden olyan információ, amelyet az AGGLU SK nem hoz nyilvánosságra.
 • Az alkalmazott a munkakörével vagy az AGGLU SK tevékenységi körével azonos vagy ahhoz hasonló területen jövedelemszerző tevékenységet csak a társaság előzetes írásbeli jóváhagyásával végezhet.
 1. Vesztegetés és ajándék

 • Az AGGLU SK alkalmazottja nem adhat és nem fogadhat el megvesztegetésnek értelmezhető ösztönzőt.
 • Az AGGLU SK alkalmazottja kerüli az olyan helyzeteket, amelyek arra köteleznék, hogy az AGGLU SK vagy az AGGLU SK ügyfeleinek érdekével ellentétesen valamely személy vagy cég kéréseit teljesítse.
 • Az alkalmazott nem fogadhat el ajándékot vagy más előnyt a társaság üzleti partnereitől vagy olyan személyektől, akik erre törekednek, és az ajándék az alkalmazottat valamire kötelezné.
 • Ha az ajándékot nem lehet visszautasítani, vagy ha az ajándék visszautasítása nem volna célszerű, az alkalmazott az ajándékról köteles tájékoztatni a munkahelyi vezetőt, 20 eurót meghaladó értékű ajándékot pedig át kell adni a társaságnak.
 • Ha az ajándék közvetlenül áru vagy szolgáltatás vásárlásával függ össze, értékétől és jellegétől függetlenül az ilyen ajándék az AGGLU SK-t illeti, az alkalmazottnak ezt a tényt közölnie kell a munkahelyi vezetőjével, az ajándékot pedig át kell adnia a társaságnak.
 • Az üzleti ebédeknek vagy vacsoráknak, külső helyszíneken szervezett rendezvényeknek vagy hasonló találkozóknak összhangban kell lenniük az alkalmazott munkakörével és a megtárgyalandó ügy fontosságával, az ilyen eseményeken való részvételt a munkahelyi vezetőnek előzetesen jóvá kell hagynia, a részvétel az alkalmazottat nem kötelezheti vagy motiválhatja az ajándékozó javára történő döntésre vagy más cselekedetre.
 • A vesztegetéssel próbálkozó személyt azonnal figyelmeztetni kell az ilyen cselekedet elfogadhatatlanságára, és amennyiben ezt nem veszi figyelembe, minden üzleti kapcsolatot meg kell szüntetni vele.

 1. Az AGGLU vagyontárgyainak használata

 • Az alkalmazottak óvják az AGGLU SK materiális és immateriális vagyontárgyait. A vagyont a berendezések, gépek, készülékek, a leltári vagyon, az áru, a készletek, továbbá a know-how, a nem nyilvános üzleti, gazdasági és műszaki információk, szabadalmak, jogok és egyéb információk alkotják.
 • Ha az a veszély fenyeget, hogy kár keletkezik a társaság vagyonában, minden alkalmazott lehetőségei és képességei szerint köteles a kár megelőzését megkísérelni, és amennyiben ezt nem áll módjában megtenni, erre a tényre figyelmeztetnie kell a munkahelyi vezetőit vagy az olyan személyeket, akik képesek az ilyen kár keletkezését meggátolni vagy legalább mérsékelni.
 • Az alkalmazottak az AGGLU SK vagyontárgyait nem használják magáncélokra. A szolgálati telefonok, mobiltelefonok, autók, számítógépek és egyéb vagyontárgyak használatakor a belső előírások szerint kell eljárniuk.
 • Az alkalmazott munkaideje szintén a társaság vagyonának minősül, ezért a munkahelyi vezető kifejezett jóváhagyásának hiányában az alkalmazottak munkaidőben nem intézhetnek magánügyeket.
 • Ha beigazolódik, hogy valamely alkalmazott szándékosan vagy gondatlanul kárt okozott az AGGLUK SK vagyonában, vagy ezzel kapcsolatban visszaélést követett el (ideértve a know-how-t, a versenytársak vagy harmadik személyek számára információk kiszivárogtatása, saját érdekében történő visszaélés, a vagyontárgyak elvesztése vagy megrongálása), az AGGLU SK az alkalmazottól követelheti az ilyen cselekedet következtében keletkezett kár megtérítését.
 • Az alkalmazott az AGGLU SK vagyonát nem használhatja saját gazdagodására, például azáltal, hogy az áru vagy szolgáltatás árát vagy annak egy részét eltulajdonítja, nem fizeti be az AGGLU SK pénztárába.

Az Agglu által üzemeltetett oldalak használatával Ön hozzájárul a sütik használatához, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk.

Egyetértek További infó